រោងចក្រចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងឡចំហាយ

រោងចក្រចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងឡចំហាយ

នៅក្នុងវគ្គទី ៣ នៃសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពយើងបានសហការជាមួយយូអិនឌីភីដើម្បីពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងឡចំហាយនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ។

ប្តូរកម្មវិធីសវនកម្មរោងចក្រកាត់ដេរ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសវនកម្មរោងចក្រប្តូរសំលៀកបំពាក់! ទាញយកសំណុំបែបបទការចាប់អារម្មណ៍របស់រោងចក្រហើយផ្ញើវាទៅ៖ សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នកនៅខាងក្រោម…។ ខ្មែរ / អង់គ្លេស / ចិន