រោងចក្រចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងឡចំហាយ

រោងចក្រចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការគ្រប់គ្រងឡចំហាយ

នៅក្នុងវគ្គទី ៣ នៃសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាពយើងបានសហការជាមួយយូអិនឌីភីដើម្បីពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងឡចំហាយនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរ។

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាបូនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាបូនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

Converting emissions reductions generated through Switch Garment activities into carbon finance with GGGI and the Swedish Energy Agency.

ជួយជាមួយសន្ទស្សន៍ហ្គ្រីហ្គោៈរោងចក្រកាត់ដេរចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយក្រុមហ៊ុនអេចអេមអេមដាកូតានិងការិយាវីតាដើម្បីបង្កើនការអនុវត្តប្រកបដោយចីរភាព។

Helping with the Higg Index: Garment factories join a workshop with H&M, Dakota, and Bureau Veritas to improve their sustainability performance

In the first session of the Sustainability Performance Series, the Switch Garment team delivered a webinar to help Cambodian garment factories manage the Higg Index FEM with speakers from H&M, Dakota, and Bureau Veritas.

រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន ១៩ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានសវនកម្មថាមពលឥតគិតថ្លៃ

រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចំនួន ១៩ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានសវនកម្មថាមពលឥតគិតថ្លៃ

19 garment factories have signed up to the first round of free energy audits with Switch Garment.

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្តើមត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចាប់ផ្តើមប្តូរសំលៀកបំពាក់

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្តើមត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីចាប់ផ្តើមប្តូរសំលៀកបំពាក់

An exciting kick-off event bought together key stakeholders, including garment factories, international retailers, and senior government officials.

ឧស្សាហកម្មងាកទៅរកការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រប -២១

ឧស្សាហកម្មងាកទៅរកការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រប -២១

How can the Asian garment industry recover from COVID-19? ILO report suggests the industry will need to switch to sustainable practices.