ឧស្សាហកម្មងាកទៅរកការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រប -២១

“Some of the participating experts suggested that the industry indeed will increasingly have to consider sustainability due to growing external pressure on buyers and governments to take responsibility for the social and environmental impact of the industry.”

An interesting report by the International Labour Organization looks at the effects of COVID-19 on the Asian garment industry, suggesting that the pandemic could drive the industry to adopt sustainable practices in response to environmental concerns and increasing pressure from buyers and governments. Read the report here.


“អ្នកជំនាញការមួយចំនួនដែលបានចូលរួម បានលើកឡើងថាវិស័យឧស្សាហកម្ម​ នឹងចាប់ផ្តើមគិតពិចារណាការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយសារកត្តាតម្រូវពីខាងក្រៅដូចជាអ្នកបញ្ជាទិញ និងពីខាងរដ្ឋាភិបាលជាដើម ដែលទាមទារអោយគិតគូរពីផលប៉ះពាល់លើសង្គម និងបរិស្ថាន ពីការអនុវត្តក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម”។

របាយការណ៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់អង្គការ ILO បានពិនិត្យទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ Covid-19 ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មអាស៊ាន ហើយបានលើកឡើងថាជម្ងឺរាលត្បាតនេះ អាចនឹងនាំឱ្យវិស័យឧស្សាហកម្មទាំងមូលនឹងសម្របការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងមុន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាន​ និងការទាមទារពីអ្នកបញ្ជាទិញ ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល​ផងដែរ។​

What next for Asian garment
production after COVID-19? (ILO, 2020)
ឧស្សាហកម្មងាកទៅរកការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគម្រប -២១
អ្នកសរសេរប្លុក %d ដូចនេះ៖